Köpevillkor

Dessa allmänna villkor gäller för inköp från webbsidan www.epoch.se. Villkoren utgör ett avtal mellan den som gör beställning från websidan som hädanefter kallas kunden och Epoch Stockholm AB, org. nr 556632-1351 (hädanefter kallas Epoch Stockholm, ”Epoch” eller ”vi”).

Genom att handla ifrån denna webbsida så förbinder sig kunden till följande villkor. Man bör därför som kund noga läsa igenom villkoren innan beställning görs.

Leverans
Epoch levererar endast inom Sverige och leverans sker vanligtvis inom 14 dagar från beställning/betalning. Epoch reserverar sig för att leveranstiden kan variera beroende på lagerstatus. När kunden gjort en beställning reserverar vi oss för att det kan hända att någon produkt ändå kan vara slut eller har utgått, om så skulle vara fallet så meddelar vi detta via e-post.

Garanti och reklamation vid konsumentköp
12 månaders garanti gäller efter att produkten har mottagits. Fel som uppkommer under garantitiden anses vara ursprungliga, så till vida att inget annat kan göras sannolikt. Garantin omfattar fel som förelåg vid försäljningstillfället och därmed inte fel som är hänförliga till någon yttre åverkan, ex. fukt-, fall-, stötskador, oaktsam eller felaktig användning. Vi hänvisar även till de garantivillkor som bifogas med produkten. När Kund handlar som privatperson gäller alltid konsumentköplagen, mer om konsumentköplagen går att läsa på www.konsumentverket.se

Garantin gäller ej i följande fall och vid reparation som görs beroende på nedan fall kommer att faktureras kunden. Fel eller skada orsakad av olämplig användning eller vårdslöshet (stötskador, avslagen kronhals/tryckknapp, krossat glas etc.). Naturliga estetiska förändringar som uppstått till följd av normal användning eller åldrande (mindre repor, ändring av färg på bandet). Garantin gäller ej i det fall då det inte framgår av medföljande garantin till produkten var och när produkten har inhandlats, eller om denna information eller kvitto saknas samt om garantin inte skickats med produkten i samband med reklamationen/reparationen.

Ångerrätt
Som konsument gäller 14 dagars ångerrätt från det att varan har mottagits. Ångerrätten gäller inte företag. Varan och originalförpackningen måste vara i oförändrat skick. Returnerade varor som visar tecken på användande kan leda till avdrag på återbetalningssumman. Kunden står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. Vid åberopande av ångerrätt kontaktas först Epoch via mail varvid all information erhålles om retur adress, etc. Epoch löser inte ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

Om en produkt inte längre säljs har Epoch rätten att avbeställa köpet och göra en återbetalning. Epoch kommer att underrätta kunden om en returvara eller en motsvarande produkt finns tillgänglig.

Ifall ett angivet pris för en vara är uppenbart felaktigt så kan Epoch avbryta köpet och om kunden har betalat för produkten ska Epoch återbetala pengarna till kunden.

Reklamation
Epoch garanterar att de varor som beställts är felfria vid leveransen. Skulle en defekt eller felleverans uppstå kontaktas vår Kundservice per e-post eller telefon snarast möjligt inom 7 dager efter mottagen leverans. Om anmälan görs senare kan Epoch inte ta ansvar för skadan. Vi står självklart för fraktkostnaden tillbaka vid felleveranser samt defekta varor. Bristfälliga eller transportskadade varor ersätts om möjligt med ny vara. Om vi inte kan erbjuda en likvärdig produkt, återbetalas pengarna till fullo, inklusive frakt- och returkostnad. Tänk på att spara alla verifikationshandlingar, det vill säga alla kvitton och även kartong, packmaterial för att underlätta eventuella returer eller byten. Epoch Stockholms ansvarsskyldighet gentemot kunden för eventuella ekonomiska förluster eller skador, varken direkt eller indirekt, som kan uppstå vid användandet av produkten är begränsad till det totala beloppet av beställningen. Vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Återbetalning
Återbetalning vid godkänd reklamation behandlas normalt inom 14 dagar och senast inom 30 dagar från att varan tagits emot av Epoch.

Dataskyddspolicy
Epoch värnar om kundens personliga integritet och strävar efter att alltid skydda personuppgifter på bästa sätt. Syftet med denna policy är att försäkra er om att EPOCH Stockholm AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data och är förankrad hos alla våra medarbetare samt samarbetspartners/leverantörer.

Tillämpning och revidering
EPOCH Stockholm AB ansvarar för att behandlingen av insamlade personuppgifter följer denna policy. Policyn fastställs av bolaget minst en gång per år och uppdateras vid behov. Av styrelsen vald VD är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk. Denna policy är tillämplig för samtliga personer, både icke- och juridiska, som berörs av vår verksamhet.

Organisation och ansvar
VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Denne delegerar ansvaret och implementationen till lämpliga personer på företaget. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Personuppgiftsbehandling
När kunden lämnar personliga uppgifter till Epoch så reserverar vi oss rätten att använda dem. Kunden kan när som helst begära att utskick av nyhetsbrev skall upphöra. Kund kan när som helst begära att Epoch tar bort de uppgifter som finns registrerade på kunden. De personuppgifter som behandlas av EPOCH Stockholm ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Uppgifterna kan komma att användas för marknadsföring av våra produkter och tjänster, för teckning av beställda försäkringar, servicehistorik, fakturering samt leverans och ska inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålen. De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder kommer vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål. Uppgifterna kommer inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att kunna visa att principerna efterlevs samt att bolagets leverantörer som har tillgång till uppgifterna följer Dataskyddsförordningen. Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmälas till Datainspektionen samt i övrigt ska den personuppgiftsansvarige vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Upphovsrätt
Innehållet på denna webbsida är upphovsrättskyddat och tillhör Epoch. Information på denna webbsida, inklusive text, bilder och ljud, får inte – om det inte uttryckligen medges – kopieras, reproduceras, ändras eller sparas på något sätt. Att ändra innehållet på dessa webbsidor är olagligt. Överträdelser beivras. Informationen på dessa webbsidor kan innehålla tekniska fel eller typografiska felaktigheter vilket vi reserverar oss för. Informationen på webbsidan samt priser kan komma att ändras utan föregående varsel.

Betalning
Kunden handlar tryggt och enkelt genom betalning via Klarnas betalsystem. Alla priser på webbsidan är i svenska kronor (SEK) och inklusive moms. Epoch tar inte ut några extra kostnader för kortbetalning. Kostnad för frakt till kunden är inkluderat i priset.

Force Majeure
Skulle Epoch på grund av yttre omständigheter som rimligen kan anses ligga bortom vår kontroll vara förhindrad att utföra sina åtagande gentemot kund inom utsatt tid eller här av vara förhindrad att utföra sina åtagande, skall detta inte anses vara ett brott mot dessa villkor. Epoch ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Epoch inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt ändrad myndighetsbestämmelse, brand, inbrott, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av exempel på omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informeras Kunden. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Epoch rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ogiltighet
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig svensk lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

Användargenererat innehåll
Vår webbsida kan inkludera användare genererat innehåll från till exempel sociala medier. Epoch tar inget juridiskt ansvar för sådant material. För det fall någon misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna sig kränkt av innehåll som publicerats på webbsidan, vänligen kontakta vår kundservice.

Tillämplig lag och tvist
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Epochs kundsupport. Vid eventuell tvist följer Epoch beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

Övrigt
Order expedieras endast inom Sverige. Personer under 18 år som önskar beställa en vara måste inhämta förmyndares tillstånd. Beträffande produktinformationen kommer detta i huvudsak från leverantören av produkten varvid vi avsäger vi oss ansvaret för eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser.

Epoch kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar klockans rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer och bildernas kvalitet kan också variera beroende på färginställningar på datorn.

Vi avsäger oss även förändringar genom prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar, råvaror) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Genom att sända beställningen till oss och därmed uppgivit dina personuppgifter anses du ha tagit del och godkänt våra försäljningsvillkor. Dessa försäljnings- och köpevillkor gäller från och med nedan angivet datum och tills vidare och Epoch förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras under Köpevillkor på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen). Epoch rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att hålla sig informerad om gällande villkor.

Om ni har några frågor gällande Köpevillkoren är ni mycket välkommen att kontakta kundsupporten.

Innehavare av rättigheter
De immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på www.epoch.se som tillhör Epoch får inte användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse av Epoch. All användning av www.epoch.se eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för eget personliga, icke kommersiella, bruk är förbjudet utan tillåtelse av Epoch Stockholm AB.

Denna webbsida ägs exklusivt av Epoch. Allt material som förekommer på denna webbsida är förbehållet Epoch. Andra företags produktnamn eller varumärken används endast för identifiering och tillhör sina respektive företag.

Bolagsinformation
Epoch Stockholm AB
Box 539
146 33 Tullinge

Org.nr: 556632-1351

Kontaktuppgifter: Epoch Stockholm kundtjänst
Telefon: 08-778 47 50

Mail: [email protected]

Dessa allmänna villkor uppdaterades senast 2018-05-03.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by Elementor