Köpvillkor

Köpvillkor 

Dessa allmänna villkor gäller för inköp från webbsidan www.epoch.se. Villkoren utgör ett avtal mellan den som gör beställning från websidan som hädanefter kallas kunden och Epoch Stockholm AB, org. nr 556632-1351 (hädanefter kallas Epoch Stockholm, ”Epoch” eller ”vi”). 

Genom att handla ifrån denna webbsida så förbinder sig kunden till följande villkor. Man bör därför som kund noga läsa igenom villkoren innan beställning görs. 

 

Leverans  

Epoch levererar endast inom Sverige och leverans sker vanligtvis inom 7 dagar från beställning/betalning. Epoch reserverar sig för att leveranstiden kan variera beroende på lagerstatus. När kunden gjort en beställning reserverar vi oss för att det kan hända att någon produkt ändå kan vara slut eller har utgått, om så skulle vara fallet så meddelar vi detta via e-post. 

 

Garanti och reklamation vid konsumentköp 

12 månaders garanti gäller efter att produkten har mottagits. Fel som uppkommer under garantitiden anses vara ursprungliga, så till vida att inget annat kan göras sannolikt. Garantin omfattar fel som förelåg vid försäljningstillfället och därmed inte fel som är hänförliga till någon yttre åverkan, ex. fukt-, fall-, stötskador, oaktsam eller felaktig användning. Vi hänvisar även till de garantivillkor som bifogas med produkten. När Kund handlar som privatperson gäller alltid konsumentköplagen, mer om konsumentköplagen går att läsa på www.konsumentverket.se 

 

Garantin gäller ej i följande fall och vid reparation som görs beroende på nedan fall kommer att faktureras kunden. Fel eller skada orsakad av olämplig användning eller vårdslöshet (stötskador, avslagen kronhals/tryckknapp, krossat glas etc.). Naturliga estetiska förändringar som uppstått till följd av normal användning eller åldrande (mindre repor, ändring av färg på bandet). Garantin gäller ej i det fall då det inte framgår av medföljande garantin till produkten var och när produkten har inhandlats, eller om denna information eller kvitto saknas samt om garantin inte skickats med produkten i samband med reklamationen/reparationen.  

 

Ångerrätt 

Som konsument gäller 14 dagars ångerrätt från det att varan har mottagits. Ångerrätten gäller inte företag. Varan och originalförpackningen måste vara i oförändrat skick. Returnerade varor som visar tecken på användande kan leda till avdrag på återbetalningssumman. Kunden står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. Vid åberopande av ångerrätt kontaktas först Epoch via mail varvid all information erhålles om returadress, etc. Epoch löser inte ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.  

 

Om en produkt inte längre säljs har Epoch rätten att avbeställa köpet och göra en återbetalning. Epoch kommer att underrätta kunden om en returvara eller en motsvarande produkt finns tillgänglig. 

Ifall ett angivet pris för en vara är uppenbart felaktigt så kan Epoch avbryta köpet och om kunden har betalat för produkten ska Epoch återbetala pengarna till kunden. 

 

Reklamation 

Epoch garanterar att de varor som beställts är felfria vid leveransen. Skulle en defekt eller felleverans uppstå kontaktas vår kundservice per e-post eller telefon snarast möjligt inom 7 dagar efter mottagen leverans. Om anmälan görs senare kan Epoch inte ta ansvar för skadan. Vi står självklart för fraktkostnaden tillbaka vid felleveranser samt defekta varor. Bristfälliga eller transportskadade varor ersätts om möjligt med ny vara. Om vi inte kan erbjuda en likvärdig produkt, återbetalas pengarna till fullo, inklusive frakt- och returkostnad. Tänk på att spara alla verifikationshandlingar, det vill säga alla kvitton och även kartong, packmaterial för att underlätta eventuella returer eller byten. Epochs ansvarsskyldighet gentemot kunden för eventuella ekonomiska förluster eller skador, varken direkt eller indirekt, som kan uppstå vid användandet av produkten är begränsad till det totala beloppet av beställningen. Vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. 

 

Återbetalning 

Återbetalning vid godkänd reklamation behandlas normalt inom 14 dagar och senast inom 30 dagar från att varan tagits emot av Epoch. 

 

Personuppgifter 

Epoch värnar om kundens personliga integritet och strävar efter att alltid skydda personuppgifter på bästa sätt. Det är Epochs målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Då köp har utförts och personuppgifter har lämnats förutsätter vi att kunden tagit del av köpvillkoren och därmed samtycker till behandling av sina personuppgifter i enlighet med nedan. Epoch tillför och uppdaterar sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för en effektiv och god kund- och registervård, såsom till exempel korrekta namn, adressuppgifter för såväl post- som e-kommunikation. Epoch kan komma att inhämta personuppgifterna från kund i samband med exempelvis kunds inköp via kort, slutande av avtal eller inköp via internet. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra Epochs åtaganden mot kund, informera om erbjudanden samt fullgöra eventuella avtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av Epoch enligt lag. Kund äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Epoch. Kund kan när som helst begära att Epoch tar bort de uppgifter som finns registrerade på kunden. 

 

Vad används kundens uppgifter till? 

När kunden lämnar personliga uppgifter till Epoch så reserverar vi oss rätten att använda dem. Vi använder uppgifterna för att kunna ge en bättre service, så att kunden kan få e-postinformation om ämnen som intresserar. Uppgifterna används uteslutande för att skapa en dialog mellan kunden och Epoch. Kunden kan när som helst begära att utskick av nyhetsbrev skall upphöra. 

 

Hur behandlas kundens uppgifter? 

Kundens uppgifter behandlas i förtroende och med diskretion. Personliga uppgifter kommer uteslutande att användas för att skicka kunden information som kan hänföras direkt till Epoch. 

 

Upphovsrätt 

Innehållet på denna webbsida är upphovsrättskyddat och tillhör Epoch. Information på denna webbsida, inklusive text, bilder och ljud, får inte – om det inte uttryckligen medges – kopieras, reproduceras, ändras eller sparas på något sätt. Att ändra innehållet på dessa webbsidor är olagligt. Överträdelser beivras. Informationen på dessa webbsidor kan innehålla tekniska fel eller typografiska felaktigheter vilket vi reserverar oss för. Informationen på webbsidan samt priser kan komma att ändras utan föregående varsel. 

 

Betalning  

Kunden handlar tryggt och enkelt genom betalning med Visa, Mastercard eller American Express.  Alla priser på webbsidan är i svenska kronor (SEK) och inklusive moms. Epoch tar inte ut några extra kostnader för kortbetalning. Kostnad för frakt till kunden är inkluderat i priset. 

 

Force Majeure 

Skulle Epoch på grund av yttre omständigheter som rimligen kan anses ligga bortom Epochs kontroll vara förhindrad att utföra sina åtagande gentemot kund inom utsatt tid eller här av vara förhindrad att utföra sina åtagande, skall detta inte anses vara ett brott mot dessa villkor. Epoch  ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Epoch inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt ändrad myndighetsbestämmelse, brand, inbrott, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av exempel på omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informeras Kunden. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Epoch rätt att häva köpet med omedelbar verkan. 

 

Ogiltighet 

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig svensk lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd. 

 

Användare genererat innehåll 

Vår webbsida kan inkludera användare genererat innehåll från till exempel sociala medier. Epoch tar inget juridiskt ansvar för sådant material. För det fall någon misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna sig kränkt av innehåll som publicerats på webbsidan, vänligen kontakta vår kundservice. 

 

Tillämplig lag och tvist 

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Epochs kundsupport. Vid eventuell tvist följer Epoch beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Köpvillkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol. 

 

Övrigt 

Order expedieras endast inom Sverige. Personer under 18 år som önskar beställa en vara måste inhämta förmyndares tillstånd. Beträffande produktinformationen kommer detta i huvudsak från leverantören av produkten varvid vi avsäger vi oss ansvaret för eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning, teknisk specifikation eller felaktiga priser.  

Epoch kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar klockans rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer och bildernas kvalitet kan också variera beroende på färginställningar på datorn. 

Vi avsäger oss även förändringar genom prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Genom att sända beställningen till oss och därmed uppgivit dina personuppgifter anses du ha tagit del och godkänt våra försäljningsvillkor. Dessa försäljnings- och köpvillkor gäller från och med nedan angivet datum och tills vidare och Epoch förbehåller sig rätte att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras under köpvillkor på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen). Epoch rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att hålla sig informerad om gällande villkor. 

Om ni har några frågor gällande köpvillkoren är ni mycket välkommen att kontakta kundsupporten. 

  

Innehavare av rättigheter 

De immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på www.epoch.se som tillhör Epoch får inte användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse av Epoch. All användning av www.epoch.se eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för eget personliga, icke kommersiella, bruk är förbjudet utan tillåtelse av Epoch Stockholm AB. 

Denna webbsida ägs exklusivt av Epoch. Allt material som förekommer på denna webbsida är förbehållet Epoch. Andra företags produktnamn eller varumärken används endast för identifiering och tillhör sina respektive företag. 


PayEx Faktura och Delbetalning

Vid köp genom PayEx Faktura och Delbetalning gäller PayEx köpvillkor, se länk.

 

Bolagsinformation 

Epoch Stockholm AB  

Box 539 

146 33 Tullinge 

 

Kontaktuppgifter: Epoch Stockholm kundtjänst 

Telefon: 08-778 47 50  

Mail: [email protected] 

 

Dessa allmänna villkor uppdaterades senast 2017-01-01